Algemene voorwaarden

  1. Als een gemaakte afspraak niet door kan gaan, moet dit tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of via de e-mail worden doorgegeven. Zo niet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  2. Wanneer u begeleiding wenst voor uw kind moeten beide ouders/wettelijk aangestelde verzorger(s) hier toestemming voor geven.
  3. Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van de cliënt.
  4. Tijdens de sessies mag, indien dit wenselijk is, 1 ouder/ wettelijk aangestelde verzorger aanwezig zijn. In het belang van de cliënt en zijn/haar sessie, mogen er geen andere kinderen aanwezig zijn.
  5. Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg, van of naar de praktijk (of eventueel op een andere leslocatie).
  6. De facturen worden verzonden per e-mail door Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning en dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.
  7. Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.
  8. Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning zal alleen na toestemming van de ouder(s)/wettelijk aangestelde verzorger(s) van de cliënt informatie uitwisselen met medewerkers van de (onderwijs)instelling waar de cliënt onderwijs/therapie volgt, voor zover dit naar de beoordeling van Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.
  9. De ouder(s)/ wettelijk aangestelde verzorger(s) hebben zich geïnformeerd over de verschillende tarieven die gehanteerd worden door Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning voor het opstellen van het handelingsplan, de sessies en gesprekken.
  10. De ouder(s)/wettelijk aangestelde verzorger(s) zijn ervan op de hoogte dat Lisette Castelein- Praktijk voor Opvoed- en Onderwijsondersteuning werkt volgens de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en volgens de richtlijnen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

UA-37553256-1